Všeobecné obchodné podmienky

Patné od: 1.5.2020

1. Prihlásenie

Zmluvný vzťah medzi Haja Education, s.r.o. (ďalej ako: Spoločnosť) a študentom vzniká na základe podpísanej objednávky, t.j. registračnej prihlášky, študentom, resp. jeho oprávneným zástupcom. Prihlásenie do kurzu je záväzné.

2. Individuálna výučba

Študent si predplatí počet vyučovacích hodín výberom jedného z balíčkov hodín podľa aktuálnej ponuky na www.chcemsaucit.sk. Každý z ponúkaných balíčkov je časovo obmedzený, preto študent musí využiť predplatený počet hodín v záväznom období, podľa balíčka, ktorý si vybral. Ak tak neurobí, predplatené hodiny mu po konečnom dátume prepadnú. Počiatočný dátum sa ráta od zaslania faktúry. Zálohová faktúra sa vystavuje v deň objednávky tejto služby. Splatnosť faktúry je 7 dní. Predplatením faktúry si študent pre seba rezervuje fixné optimálne dni a časy výučby prihliadajúc na aktuálny rozvrh.

Ak študent nemá záujem o rezerváciu fixného dňa a času počas dohodnutého predplateného obdobia, výučba sa realizuje tkz. „na zavolanie“ dohodnutím najbližšieho voľného dňa a času podľa voľných termínov v aktuálnom rozvrhu.

3. Skupinové kurzy

Študent, ktorý má záujem o kurz, v stanovenom termíne a najneskoršie v deň začatia kurzu, uhradí zálohovú faktúru za objednanú službu. Skupinový kurz sa poskytuje ako jeden celok a nie je možné sa prihlásiť iba na jeho časť alebo akokoľvek kombinovať dva rôzne kurzy spoločne. Každý skupinový kurz má ustanovené vyučovacie hodiny podľa typu skupinového kurzu. Pre každý skupinový kurz bude určený rozvrh vyučovacích hodín. Po určení rozvrhu pre každý konkrétny skupinový kurz, bude tento rozvrh záväzný a pevný pre všetkých študentov.

V prípade ak by sa nenaplnil počet osôb na realizáciu skupinového kurzu, bude študentovi do 14 dní vrátená celá zaplatená peňažná čiastka a navrhnutý iný spôsob výučby.

Ceny jednotlivých skupinových kurzov sú uvedené na webovej stránke Spoločnosti alebo v cenníku kurzov. Je možné si zakúpiť výlučne len jeden skupinový kurz. Cenu za skupinový kurz je študent povinný zaplatiť po vyplnení a podpísaní registračnej prihlášky do 7 dní od vystavenia faktúry Spoločnosťou a to v celosti alebo v dvoch splátkach. Pri platbe v splátkach je študent povinný oznámiť voľbu splátok najneskôr v deň vystavenia faktúry. Prvú splátku je študent povinný uhradiť najneskôr v deň začatia skupinového kurzu. Študent je povinný uhradiť druhú splátku tak, aby v okamihu ukončenia poslednej vyučovacej hodiny bol daný skupinový kurz uhradený v plnej výške. V prípade, že sa študent dostane do omeškania s platbou splátky, stráca výhodu splátok. Zostávajúca čiastka ceny skupinového kurzu sa stáva ihneď splatnou a študent je povinný túto čiastku uhradiť ihneď. 

4. Samoštúdium

Študent sa môže kedykoľvek prihlásiť do kurzu Samoštúdium (grammar master, maturita, obchodná angličtina). Táto forma štúdia prebieha dištančne. Študent dostane materiály 2x do týždňa po dohodnutú dobu výučby. Lektor mu je vždy k dispozícii, kontroluje jeho úlohy a odpovedá na otázky. Študent môže tento kurz začať až po jeho zaplatení. Je zakázané kopírovať, posielať a iným spôsobom zverejňovať materiály, ktoré sú študentovi poskytnuté počas kurzu. Ak kurz obsahuje online hodinu s lektorom v cene, študent je si povinný túto hodinu rezervovať na začiatku kurzu.

5. Miesto konania výučby

Výučba jazykových kurzov prebieha spravidla v priestoroch Spoločnosti na adrese Pribinova 8, 04001 Košice, ak nie je určené inak. V prípade výučby mimo priestorov Spoločnosti je študent povinný zaplatiť vopred určený poplatok za dopravu v závislosti od vzdialenosti miesta výučby od priestorov Spoločnosti. Výučba môže prebiehať aj online ako videohovor. 

6. Zmeškané hodiny

Za neúčasť študenta na výučbe v skupinovom kurze neposkytuje Spoločnosť žiadnu finančnú kompenzáciu. V odôvodnenom prípade (absencia na základe lekárskeho potvrdenia) bude študentovi ponúknutá možnosť nahradiť si zameškané hodiny v inej skupine na rovnakej úrovni, ak existuje.

V prípade ak sa študent nemôže dostaviť na individuálnu výučbu má možnosť si ju nahradiť v inom termíne v dohodnutom predplatenom období. Náhrada hodín je možná len za okolností, že sa študent odhlási z výučby minimálne s 24 hodinovým predstihom. Ak táto podmienka nie je splnená, hodina sa považuje za absolvovanú. Je vo vlastnom záujme klienta, aby si dohodol termín náhradnej hodiny. Ak tak študent nespraví, bude sa tým rozumieť, že študent o náhradnú hodinu nemá záujem. Neabsolvované hodiny nie je možné nahradiť, keď všetky možné termíny požadované klientom na náhradu sú už rezervované. Neabsolvované predplatené hodiny nie sú prenosné do ďalšieho predplatného obdobia. Je ich možné absolvovať len po dohode a to nad rámec hodín nového predplatného obdobia.

7. Platba

Kurzovné je možné hradiť prevodom na účet Spoločnosti alebo v hotovosti. Cena kurzovného sa považuje za zaplatenú až jej úplným zaplatením k rukám zástupcov Spoločnosti.

Ak sa študent pri platení záväzkov dostane do omeškania, môže si Spoločnosť uplatňovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý začatý deň omeškania. Zmluvná sankcia sa vzťahuje aj pre prípad omeškania jednotlivých splátok za skupinový kurz. V prípade, že Spoločnosť z dôvodu omeškania študenta s úhradou kurzovného od tejto zmluvy odstúpi, je študent povinný uhradiť Spoločnosti zmluvnú pokutu vo výške celého kurzovného do troch dní od odstúpenia od zmluvy.

8. Storno podmienky

V lehote najneskôr 14 dní pred začatím skupinového jazykového kurzu je študent oprávnený stornovať účasť na danom kurze bezplatne. Stornovaním účasti na jazykovom kurze 13-8 dní pred začatím daného kurzu je študent povinný zaplatiť storno poplatok vo výške 10% z ceny stornovaného kurzu. Ak študent stornuje účasť na jazykovom kurze 7 a menej dní pred začatím daného kurzu je študent povinný zaplatiť storno poplatok vo výške 50% z ceny stornovaného kurzu. Stornovaním účasti po začatí prvého dňa kurzu je študent povinný zaplatiť storno poplatok vo výške celého kurzovného. Spôsobilé stornovanie účasti na kurze musí byť študentom vykonané predpísanou Odhláškou z kurzu. Za deň spôsobilého stornovania účasti sa považuje až deň, kedy bola Odhláška z kurzu riadne doručená Spoločnosti.

Spoločnosť si vyhradzuje právo zrušiť skupinu s počtom študentov nižším ako 3 a ponúknutia študentovi možnosti pokračovať s inou skupinou alebo iným typom výučby. Zároveň si Spoločnosť vyhradzuje právo na zmeny a zrušenie jazykových kurzov. Ak dôjde ku zmene v kurze alebo k jeho zrušeniu, bude študent bezodkladne informovaný.

9. Odstúpenie od zmluvy

Spoločnosť môže z dôvodu naplnenia kapacít kurzu od zmluvy odstúpiť. Prednosť majú skôr platiaci študenti. Spoločnosť si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej so študentom a zrušiť bez náhrady účasť študenta v kurze, a to v prípade, že svojim správaním študent ohrozuje majetok alebo zdravie účastníkov kurzu alebo zamestnancov a lektorov Spoločnosti alebo závažným spôsobom narušuje priebeh kurzu. Spoločnosť je oprávnená odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak študent neuhradí dohodnuté kurzovné v lehote jeho splatnosti.

10. Osvedčenie o absolvovaní kurzu a úrovňové skúšky

Každý študent má po zložení úrovňových skúšok minimálne na 80% nárok na získanie osvedčenia o absolvovaní kurzu. V prípade nezloženia úrovňovej skúšky je študent povinný opakovať skúšku v najbližšom termíne, ktorý bude Spoločnosťou oznámený. V prípade, že študent nezloží úrovňovú skúšku na tretí pokus, môže byť preradený do nižšej vedomostnej úrovne. Osvedčenie je vydané na základe písomnej alebo ústnej žiadosti, nie je vystavené automaticky. V prípade neabsolvovania alebo neúspešného zloženia úrovňovej skúšky, určí Spoločnosť študentovi náhradný termín, ktorý je spoplatnený podľa aktuálneho cenníka.  

11. Práva a povinnosti

Študent má právo navštevovať jazykový kurz, na ktorý uzatvoril zmluvu so Spoločnosťou, a to podľa určeného rozvrhu vyučovacích hodín. Taktiež má právo, aby mu Spoločnosť zabezpečila učebnice a učebné pomôcky na daný jazykový kurz za určenú odplatu, ak nie je určené inak. Študent má právo stornovať účasť na kurze podľa podmienok v bode 8 podmienok.

Študent je povinný chodiť na každú vyučovaciu hodinu jazykového kurzu včas tak, aby nerušil ostatných študentov a lektorov pri výučbe počas vyučovacej hodiny. Študent je povinný počas vyučovacej hodiny nevyrušovať svojim správaním lektorov a ani ostatných študentov.

Spoločnosť má právo na riadne a včasné zaplatenie ceny za jazykový kurz študentom. Spoločnosť je povinná zabezpečiť úroveň jazykových kurzov lektormi, ktorí ovládajú vyučovaný jazyk primerane k stupňu výučby študentov. Spoločnosť má právo nevpustiť, resp. vyzvať na odchod z vyučovacej hodiny študenta, ktorý vykazuje známky požitia alkoholu alebo iných návykových a psychotropných látok alebo agresívneho študenta. Takýto študent nemá nárok na náhradu za vymeškanú vyučovaciu hodinu a zodpovedá za spôsobenú škodu Spoločnosti a ostatným študentom.

Študentom je zakázané nahrávať si hodiny ako audio alebo video, ak im to nie je dovolené samotnou Spoločnosťou. 

12. Záverečné ustanovenia

Akékoľvek zmeny v týchto obchodných podmienkach budú realizované v písomnej forme so súhlasom oboch zúčastnených strán.

Zmluva medzi Spoločnosťou a študentom sa uzatvára na celý príslušný jazykový kurz podľa typu kurzu. Zmluva zanikne ukončením poslednej vyučovacej hodiny daného jazykového kurzu.

S týmito podmienkami oboznámila Spoločnosť študenta pri prvom spoločnom styku, spravidla pripojením k registračnej prihláške.Firemné údaje:

Kontakt:

chcemsaucit.sk@gmail.com
haja.education@gmail.com
+421 910 221 441

Sociálne siete:
@chcemsaucit.sk

mobirise.com free maker